Pravidla a podmínky marketingových soutěží vyhlášených společností PRECIOSA ORNELA, a.s.

Tato pravidla závazně upravují podmínky mikro-soutěží pořádaných na profilu @preciosa.ornela na Instagramu @preciosa.ornela na Instagramu a profilu Preciosa Ornela na Facebooku Preciosa Ornela na Facebooku (dále jen "soutěž").

1.    Vyhlašovatel a organizátor soutěže
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost PRECIOSA ORNELA, a. s. se sídlem Zásada č. p. 317, 468 25 Zásada, IČO: 28712226, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 2079 (dále i “vyhlašovatel“ či „organizátor“). Tato soutěž není organizována společností Facebook (facebook.com) a nijak s ní nesouvisí.

2.    Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v termínu uvedeném v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena. Soutěž se koná na sociální síti Instagram a Facebook spravované vyhlašovatelem. 

3.    Účastníci soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let, která je uživatelem sociální sítě Instagram a Facebook a má po celou dobu soutěže aktivní Instagram a Facebook účet a přihlásí se do soutěže svým soutěžním příspěvkem a souhlasí s pravidly použití sítí Instagram a Facebook uvedená na oficiální stránce Facebooku (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.
 

4.    Účast v soutěži
Soutěžní příspěvky/tipy se vkládají ve formě komentářů pod příspěvkem s informací o soutěži na Facebooku nebo Instagramu. Soutěžící také umístí příspěvek do Instagram Stories na svém profilu s označením vyhlašovatele @preciosa.ornela a stanoveným hashtagem.
Soutěž bude probíhat v termínu uvedeném v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena.

Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel.
Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární výrazy nebo příspěvky, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu, se kterým je stránka Preciosa Ornela provozována (dále jen "soutěž"). Soutěžící se nemůže jedné soutěže účastnit opakovaně ani s jinou Facebook a Instagram identitou; soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze 1 výhru.
 

5.    Realizace soutěže a určení výherců
Princip soutěže: v soutěži vyhrává počet výherců uvedený v soutěžním příspěvku. Výherci budou vylosováni vyhlašovatelem. Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje nově vylosovaný soutěžící, který má nárok na výhru jako další v pořadí.
 

6.    Výhry
Konkrétní výhry jsou uvedeny v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena. Soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze 1 výhru. Výherci budou kontaktováni vyhlašovatelem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy nebo komentáře vloženého pod soutěžní otázkou a budou vyzváni, aby vyhlašovateli zaslal nejpozději do 7 dnů prostřednictvím soukromé zprávy svou adresu, e-mail a telefon, aby se s nimi mohl vyhlašovatel dohodnout na způsobu předání výhry. V případě, že výherce/výherci nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, nárok na výhru zaniká.

Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky pořadatele vyhlašovatele  a organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek pravidel soutěže.

Pořadatel a organizátor nenesouVyhlašovatel nenese žádnou  odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora vyhlašovatele, než uvedená v těchto pravidlech.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.

7.    Závěrečná ustanovení
Vyhlašovatel je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit celou soutěž z důvodů na jeho straně. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Vyhlašovatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo vyhlašovatel použít je na jiné účely dle vlastního uvážení.

Odesláním příspěvku do soutěže účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro účely soutěže (zejména e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a z. č. 110/2019 Sb., O zpracování osobních údajů v platném znění.

Každý účastník soutěže tímto uděluje vyhlašovateli dobrovolně a na základě dohody souhlas se zpracováním svých shora uvedených osobních údajů za účelem vyhodnocení marketingové soutěže. Účastník soutěže dále prohlašuje, že byl seznámen s tím, že vyhlašovatel bude shora uvedené osobní údaje na základě jeho souhlasu uchovávat, patřičně chránit, vyhodnocovat a na základě těchto údajů jej může kontaktovat, a to nejdéle po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Roční lhůtu vyhlašovatel odůvodňuje tak, že se jedná o standardní dobu na vyhodnocení a uchování výsledků marketingové soutěže. Každý účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat i bez uvedení důvodu prostřednictvím e-mailu:  beads@preciosa.com.

Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od vyhlašovatele.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Účastník souhlasí, že vyhlašovatel je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech vyhlašovatele včetně profilů na sociálních sítích.

Účastníci soutěže berou na vědomí, že se nejedná o veřejnou soutěž dle § 1772 a násl. z. č. 89/2012 (Občanský zákoník v platném znění). Soutěže vyhlášené společností PRECIOSA ORNELA, a.s. se řídí výhradně těmito pravidly. 

V Zásadě 1. 1. 2022