Zelená firma

Společnost PRECIOSA ORNELA, a.s. klade velký důraz na ochranu životního prostředí a snaží se minimalizovat negativní dopady výroby na všechny složky životního prostředí.  Pro zachování pestrosti, jedinečnosti a vysoké úrovně našich produktů je třeba dbát nejen na kvalitu používaných surovin, výzkum, vývoj a vylepšování používaných technologií, ale také na správné environmentální chování podniku a všech jeho zaměstnanců.

PRECIOSA ORNELA, a.s. má vlastní tým specialistů - podnikových ekologů, kteří pružně reagují na časté změny jak národních, tak evropských legislativních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Rozsah environmentálního systému

EMS je uplatňován v celé firmě. Zvláštní péče nad rámec legislativních požadavků je soustředěna na areál polubenské a příchovické hutě. Fyzické hranice jsou dány vlastněnými pozemky firmy. Firma si uvědomuje, že výroba v rámci objektů má dopady minimálně do ovzduší a vod v okolí areálu, a přiměřeně na tuto skutečnost reaguje.
Činnosti, produkty a služby jsou řešeny jednak v Kontextu firmy, jednak v Příručce. Firma má dostatečnou pravomoc a schopnost řídit a ovlivňovat EMS.

Hlavními oblastmi ochrany životního prostředí jsou:

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

S veškerými produkovanými odpady je nakládáno v souladu s platnou legislativou, zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Odpady jsou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovatelem zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. V rámci areálu podniku dochází k řádné kategorizaci, popisu, důslednému třídění a skladování odpadů. PRECIOSA ORNELA, a.s. je zapojena do několika kolektivních systému zpětného odběru odpadů (Ekolamp, Ecobat, REMA) a do systému sdruženého plnění Eko – kom.

OCHRANA VOD

S veškerými odebíranými a vypouštěnými vodami je nakládáno v souladu s platnou legislativou, zákona o vodách, prováděcích předpisů a na základě platných rozhodnutí k nakládání s vodami. Společnost má vlastní biologické i průmyslové čistírny odpadních vod, dále neutralizační stanice a úpravnu vody. Pro všechna zařízení jsou vypracovány provozní a manipulační řády schválené příslušnými úřady.Kvalita vypouštěných vod splňuje parametry stanovené povolením.

OCHRANA OVZDUŠÍ

Odpadní plyny z technologií výrob jsou vypouštěny do ovzduší v souladu s legislativou o ochraně ovzduší. Snižování vypouštěných emisí se dociluje pomocí instalací filtračních zařízení funkčně přizpůsobených charakteristice technologií a typu vypouštěných emisí. V současné době je ve fázi projektů a dalšího investičního plánování několik dalších zařízení na snižování emisí. Všechny již instalovaná i plánovaná zařízení dokáží snížit požadované znečišťující látky hluboko pod emisní limity. Na příslušné zdroje znečišťování ovzduší jsou vypracovány provozní řády schválené příslušnými úřady.
Při modernizaci technologií jsou s ohledem na přiměřenost nákladů voleny nejlepší dostupné techniky s cílem snížit znečištění.

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI

S chemickými látkami je nakládáno v souladu s nařízením evropského společenství, tzv. „REACH", které je postupně transponováno do zákona o chemických látkách. Pro požadované chemické látky jsou zpracovaná pravidla bezpečnosti schválené KHS a k používaným chemickým látkám jsou k dispozici bezpečnostní listy. Pravidelně dochází k proškolování zaměstnanců z nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Pro všechny areály  podniku jsou zpracovány Havarijní plány schválené Krajským úřadem Libereckého kraje a Městským úřadem v Železném Brodu

Tato webová stránka používá cookies

Společnost PRECIOSA ORNELA, a.s. Vás informuje, že tyto stránky využívají cookies. Podrobnější informace o cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně soukromí a používání tzv. cookies. Žádáme Vás tímto o souhlas s používáním těchto cookies.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.