Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky dodávek zboží společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s.

(dále jen „všeobecné podmínky“)

Tyto všeobecné nákupní podmínky platí od 1. října 2021

1. Platnost všeobecných podmínek

1.1. Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky nákupu zboží ze strany společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. (dále jen „PRECIOSA ORNELA“), se sídlem č. p. 317, 468 25 Zásada, IČO 28712226, DIČ CZ28712226, jako kupujícího.

1.2. Tyto všeobecné podmínky jsou považovány za součást příslušné kupní smlouvy.

1.3. Uzavřením kupní smlouvy prodávající závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto všeobecných podmínkách a z těchto všeobecných podmínek vyplývajících.

1.4. V případě, že se kupní smlouva svým obsahem odchyluje od obsahu těchto všeobecných podmínek, mají ujednání kupní smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto všeobecných podmínek.

1.5. Obchodní podmínky prodávajícího, které jsou v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami nebo kupní smlouvou nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné, ledaže s nimi zodpovědný zaměstnanec úseku Nákup PRECIOSA ORNELA písemně vyjádří souhlas.

1.6. Vzájemné vztahy neupravené kupní smlouvou, rámcovou smlouvou nebo těmito všeobecnými podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.

2. Definice základních pojmů

2.1.  Potvrzenou objednávkou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím dle části 3. těchto všeobecných podmínek. 

2.2.  Kupujícím se v těchto všeobecných podmínkách rozumí PRECIOSA ORNELA, a.s.

2.3.  Prodávajícím se v těchto všeobecných podmínkách rozumí prodávající ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku bez ohledu na to, zda je v potvrzené objednávce označen jako prodávající, dodavatel, kooperant, outsourcingový partner apod.

2.4.  Prodávající a kupující jsou společně označováni též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana či jen strany/strana.

2.5.  Zbožím se v těchto všeobecných podmínkách rozumí věci a jejich součásti (dále i zboží), které se potvrzenou objednávkou prodávající zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k těmto věcem a kupující se zavazuje tyto věci převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu. 

2.5.  Řádným dodáním se v těchto všeobecných podmínkách rozumí řádné splnění závazku prodávajícího dodat zboží kupujícímu, které nastane splněním všech podmínek, jak jsou stanoveny v ust. 9.1 těchto všeobecných podmínek.

2.6.  Termínem plnění se v těchto všeobecných podmínkách rozumí stanovená doba, ve které má prodávající řádně doručit zboží do místa dodání a poskytnout zboží kupujícímu k dispozici.

2.7.  Obsahuje-li potvrzená objednávka odkaz na INCOTERMS 2010, rozumí se tím odkaz na Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2010, publikaci Mezinárodní obchodní komory v Paříži. 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.  Kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu objednávku, která je zároveň „návrhem kupní smlouvy“ (dále jen „objednávka“) a kde předmětem koupě bude zboží, které je v nabídce prodávajícího. Kupující bude zasílat své objednávky prodávajícímu emailem, faxem, poštou, nebo je předá osobně.

3.2.  Kupující je oprávněn objednávku odvolat kdykoliv před tím, než dojde k jejímu potvrzení prodávajícím. Lhůta pro potvrzení objednávky se sjednává na 3 pracovní dny od jejího doručení prodávajícímu. I pozdní potvrzení objednávky má účinky včasného potvrzení, pokud kupující nesdělí prodávajícímu do 3 pracovních dnů od doručení potvrzení objednávky, že toto potvrzení považuje za opožděné. 

3.3.  Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícímu doručeno takové potvrzení objednávky prodávajícím, z něhož bude jednoznačně vyplývat souhlas prodávajícího s celým obsahem objednávky. Potvrzení objednávky bude prodávající zasílat kupujícímu emailem, faxem, poštou, nebo je předá osobně.

3.4.  Uvede-li prodávající ve svém potvrzení objednávky jakékoliv změny, není takovéto potvrzení přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím, a to ani v případě, že prodávající podstatně nemění podmínky objednávky. Kupní smlouva je tedy uzavřena až okamžikem, kdy se strany zcela shodnou na jejím obsahu.

4. Všeobecné dodací podmínky

4.1.  Jakost a provedení dodaného předmětu koupě musí v každém jednotlivém případě odpovídat jakosti a provedení deklarovanému prodávajícím, případně uvedenému v kupní smlouvě. Pokud by zboží nemělo tuto sjednanou jakost a provedení, jednalo by se o podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím.

4.2.  Prodávající prohlašuje, že při výrobě zboží nebyly porušeny žádné právní předpisy, např. upravující výrobu, užívání a jiné nakládání s nebezpečnými a toxickými látkami, a že zboží splňuje veškeré případné požadavky uvedenými právními předpisy stanovené. V případě, že se shora uvedené prohlášení kupujícího ukáže jako nepravdivé, odpovídá prodávající kupujícímu za škodu způsobenou porušením právních přepisů. 

4.3.  Je-li pro montáž, běžnou i mimořádnou údržbu a opravy zboží nutné zvláštní nářadí nebo vybavení, je prodávající povinen upozornit písemně kupujícího na tuto skutečnost před uzavřením kupní smlouvy, včetně údaje o dostupnosti a běžných nákladech na obstarání takového nářadí nebo vybavení.

4.4.  Prodávající je povinen zabezpečit zboží takovým obalem, aby bylo - s přihlédnutím k jeho charakteru a způsobu další obvyklé manipulace - chráněno před možným poškozením.

4.5.  Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu pouze takové zboží, kde vlastnická práva k němu nejsou omezena právy třetích osob (včetně práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví). Pokud by zboží trpělo takovými právními vadami, jednalo by se o podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím.

4.6.  Pro případ, že by dodávané zboží trpělo vadami, nebo pro případ, že by prodávající dodal kupujícímu jiné zboží, než zboží, které bylo předmětem koupě podle potvrzené objednávky, je kupující oprávněn převzetí takového zboží odmítnout a požadovat řádné dodání předmětu koupě odpovídajícího kupní smlouvě. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu až po řádném dodání předmětu koupě.

4.7.  Pro případ, že by se kupující ocitl v prodlení s převzetím předmětu koupě, zavazuje se prodávající učinit veškerá okolnostem přiměřená opatření k jeho uchování.
 

5. Všeobecné kvalitativní požadavky

5.1.  PRECIOSA ORNELA, a.s. je, mimo jiné, dodavatelem komponent pro automobilový průmysl, který vyžaduje specifické aktivity v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Z těchto důvodů jsou dodavatelé společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. povinni vyvíjet součinnost zejména v následujících oblastech:

 1. Spolupracovat při provádění auditů kvality, případně samoauditů, které je PRECIOSA ORNELA, a.s. povinna provádět u dodavatelů a výsledky předkládat zákazníkům na vyžádání.

 2. Dodavatelé v rámci svých možností usilují o získání certifikací ISO, zejména ISO 9001, případně IATF 16949.

 3. Dodavatelé se v oblasti sociální odpovědnosti zaměřují především na níže uvedené oblasti:

 4. Lidská práva – zamezení jakékoli diskriminace, dětské práce, apod.

 5. Antikorupční jednání, etické chování a zodpovědnost za celý dodavatelský řetězec.

 6. Zamezení plýtvání přírodními zdroji a znečišťování životního prostředí (voda, vzduch, minerály, apod.)

 7. Dodavatelé poskytující materiály a služby pro výrobu skla LIBA 2000+ dbají na maximální soulad dodávek s požadavky společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. 

 8. Dodavatelé sklářských surovin pro výrobu skla LIBA 2000+ dbají na dodržování garantovaného obsahu nežádoucích příměsí, zejména Fe2O3 a Cr2O3. Jedná se o tyto hlavní dodávané suroviny:

 

Sklářská surovina – obchodní název

Sledovaný kontaminant
(obsah v hm%)

Písek ST08

Fe2O3

Soda

Fe2O3

Potaš

Fe2O3

Vápenec Dorgla

Fe2O3

Uhličitan barnatý

Cr2O3

Ledek barnatý

Cr2O3

Zinková běloba

Fe2O3 a PbO

 

6. Doklady ke zboží

6.1.  Spolu se zbožím je prodávající povinen kupujícímu dodat doklady, které jsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě. Pokud takové doklady nejsou v kupní smlouvě výslovně uvedeny, je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady nutné k převzetí, volnému nakládání, k proclení a užívání zboží, zejména doklady upravující technické podmínky instalace, provozu a údržby zboží. Při dodávce zboží, na které se vztahuje platnost zákona č. 22/1997 Sb., o shodě s technickými požadavky, je prodávající povinen dodat kupujícímu pouze zboží splňující podmínky tohoto zákona a při každé dodávce uvede na faktuře prohlášení o shodě s technickými požadavky dle zmíněného zákona. K dodávce specifikovaných dílů je vyžadován „Protokol o provedení kontroly kvality.“ 

6.2.  Na žádost kupujícího předá prodávající kupujícímu certifikáty, atesty ke zboží uvedené v kupní smlouvě a/nebo vyžadované pro předmětné zboží právními předpisy.

6.3.  Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v České republice anebo v zemi původu, které kupující může požadovat pro vývoz anebo dovoz zboží a v případě potřeby pro průvoz zboží po území třetího státu.

6.4.  Doklady, které je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat kupujícímu, musí být na všech místech čitelné, přehledné a bez chyb. Doklady musí být dodány v písemné tištěné formě v českém jazyce, která nemůže být nahrazena záznamem na nosiči informačních dat. V případě, že o to kupující požádá prodávajícího, je prodávající povinen dodat kupujícímu doklady také ve formě záznamu na nosiči informačních dat, a to ve volně přístupném datovém formátu. Na vyžádání kupujícího je prodávající povinen dodat doklady vztahující se ke zboží v anglickém jazyce. Náklady spojené  vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění, náhradního dodání a dodání ve formě záznamu na nosiči informačních dat nese prodávající. Dodáním dokladů kupujícímu se tyto stávají vlastnictvím kupujícího, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

6.5.  Veškeré náklady jako jsou celní, skladovací a jiné poplatky, vzniklé kupujícímu v důsledku pozdního předání řádných dokladů prodávajícím, budou účtovány prodávajícímu a prodávající se je tímto výslovně zavazuje uhradit.

7. Místo dodání zboží

7.1.  Nestanoví-li potvrzená objednávka jinak a neurčí-li kupující jiné místo dodání, je prodávající povinen na své náklady a nebezpečí dodat kupujícímu zboží do místa podniku kupujícího na adrese: 

PRECIOSA ORNELA, a.s.
Krkonošská 732, 468 61 Desná
Kontakt: Jaroslav Lejsek
tel:+420 739 520 480, 07:00-14:30
GPS 50.761173 15.318068
ČESKÁ REPUBLIKA

7.2.  Dodání zboží se řídí dodací podmínkou DAP Krkonošská 732, Desná, INCOTERMS 2010.
V případě, že je mezi smluvními stranami sjednána jiná dodací doložka, není-li potvrzenou objednávkou stanoveno jinak, zůstávají nedotčena a platí znění ustanovení upravených v části 9. a 10. těchto všeobecných podmínek.

7.3.  Náklady na dopravu předmětu koupě do místa určení jsou zahrnuty v kupní ceně, pokud z potvrzené objednávky nevyplývá jinak.

8. Termín plnění

8.1.  Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve sjednaném termínu, a to i bez zvláštní výzvy kupujícího. Termín dodání bude zpravidla uveden v potvrzené objednávce.

8.2.  Nebude-li v potvrzené objednávce termín dodání uveden, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu zboží do 15 dnů od potvrzení objednávky.

8.3.  Prodávající je povinen kupujícího písemně vyrozumět alespoň 1 den předem o tom, kdy bude zboží dle potvrzené objednávky kupujícímu doručeno do místa dodání a dáno k dispozici. Doručení je možné v pracovních dnech v době od 6:00 do 14:30 , pokud nebude mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno jinak.
 

9. Řádné dodání zboží

9.1.  Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží řádně a včas. Zboží se považuje za dodané včas, je-li dodáno ve sjednaném termínu plnění. Zboží se považuje za řádně dodané okamžikem splnění všech následujících podmínek: 

 1.  zboží je prodávajícímu řádně doručeno do místa dodání,
 2.  společně se zbožím jsou dodány úplné a bezvadné doklady vztahující se ke zboží, 
 3.  zboží je kupujícím formálně převzato, osobou k tomu kupujícím pověřenou

9.2.  Pokud prodávající nesplní svoji povinnost včas a řádně dodat zboží kupujícímu, vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % kupní ceny zboží, s jehož řádným dodáním se prodávající dostane do prodlení, za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty prodávajícímu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

9.3.  Zjistí-li kupující, že má doručené zboží zjevné vady a neprohlásí-li dle ust. 9.4 těchto všeobecných podmínek, že zboží přebírá, sepíše protokol o vadách. Protokol o vadách musí obsahovat údaj o dodávce zboží, popis zjištěné vady, údaje o osobě, která vadu zjistila, datum zjištění vady a podpis osoby oprávněné jednat v této věci jménem nebo v zastoupení kupujícího.

9.4.  Má-li zboží při doručení do místa dodání zjevné vady, je kupující oprávněn:

 1.  požadovat od prodávajícího provedení kontroly zboží v místě a lhůtě určených kupujícím; po dobu od zjištění vady do skončení kontroly prováděné prodávajícím nebude uplatněno v tomto případě ustanovení odst. 9.2.
 2.  odmítnout převzetí vadného zboží a vrátit ho na náklady prodávajícího, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s převzetím zboží; nebo
 3.  převzít vadné zboží s tím, že kupujícímu vzniká nárok na odpovídající slevu z kupní ceny; nebo
 4.  převzít vadné zboží s tím, že kupujícímu vzniká nárok na odstranění těchto vad.

Pro postup při uplatnění nároků z vad zboží uvedených pod písm. c. a d. se obdobě užijí ustanovení těchto všeobecných podmínek upravujících nároky z odpovědnosti za vady.

10. Nebezpečí škody na zboží, přechod vlastnického práva

10.1.  Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

10.2.  Nebezpečí škody na veškerých věcech a materiálech předaných kupujícím prodávajícímu ke zpracování, jako jsou např. materiály dodané k opracování, vzorky, sklářské či kovo výrobky, technické výkresy, formy, nástroje, nářadí, elektronické datové nosiče apod., které jsou ve vlastnictví kupujícího a byly poskytnuty ke splnění kupní smlouvy prodávajícím a/nebo byly kupujícím zvlášť objednány, nese prodávající od okamžiku jejich převzetí a po dobu, kdy jsou v jeho držení. Prodávající se dále zavazuje, že pokud to přímo nesouvisí s dodávkou zboží kupujícímu dle kupní smlouvy, nepoužije těchto věcí nebo materiálu a zajistí, aby tyto věci nebyly použity žádnou třetí osobu, s výjimkou předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající se zavazuje opatřit tyto věci nebo materiál označením, že jsou vlastnictvím kupujícího a skladovat tyto věci a materiál odděleně od ostatních věcí a materiálu. Prodávající je povinen nahradit v plném rozsahu kupujícímu škodu vzniklou nedodržením této povinnosti.
 

11. Změny kupní smlouvy

11.1.  Kupující je oprávněn převést práva a/nebo povinnosti z kupní smlouvy na třetí osobu. Kupující je povinen převod práv a povinností z kupní smlouvy na třetí osobu prodávajícímu písemně oznámit. Pro případ převodu práva a/nebo povinností z kupní smlouvy uděluje prodávající s převodem svůj souhlas a zavazuje se, že v takovém případě bude své povinnosti z kupní smlouvy plnit právnímu nástupci kupujícího uvedenému v oznámení dle první věty tohoto ustanovení. Účinnost převodu práv a povinností nastává doručením oznámení dle tohoto ustanovení prodávajícímu.

12. Záruka

12.1.  Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu veškeré instrukce/informace/návody podstatné pro správné zacházení s předmětem koupě a pro jeho správné skladování.

12.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží má při převzetí veškeré smluvené i obvyklé vlastnosti a že je způsobilé k použití pro účel, k němuž má sloužit a že si zachová veškeré smluvené i obvyklé vlastnosti a že bude způsobilé k použití pro účel, k němuž má sloužit nejméně po dobu trvání záruční doby, která činí 24 měsíců a počíná běžet převzetím předmětu koupě kupujícím. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je kupující povinen tyto vady oznámit prodávajícímu (reklamovat). V oznámení vad (reklamaci) kupující vady popíše, uvede, jak se projevují, a uvede požadavek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena (bezplatné odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy) přičemž kupující je oprávněn jednostranně určit způsob vyřízení reklamace. Bude-li předmětem reklamace dodání nové věci, obnovuje se záruční doba v plném rozsahu.

12.3.  Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci způsobem, který určí kupující v nejkratší možné době, nejpozději však do 15 dnů od doručení oznámení vady prodávajícímu nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.4.  Požaduje-li kupující odstranění vady a ocitne-li se prodávající v prodlení s jejím odstraňováním, je kupující oprávněn (nikoliv však povinen) zajistit si odstranění těchto vad na své náklady sám nebo s využitím třetích osob. Veškeré náklady, které kupujícímu v souvislosti s odstraňováním těchto vad vzniknou, se pak prodávající zavazuje kupujícímu uhradit a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bude k jejich úhradě kupujícím vyzván. 
 

13. Kupní cena

13.1.  Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu stanovenou v potvrzené objednávce, nebyla-li kupní cena sjednána jinak např. ceníkem potvrzeným oběma smluvními stranami. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se zbožím, včetně nákladů na balení zboží, na přepravu zboží, pojištění zboží, nákladů spojených s obstaráním dokladů ke zboží, etiketování, cla, daně, skladné atd.

13.2.  Kupujícímu vzniká povinnost zaplatit kupní cenu prodávajícímu, jakmile nabude vlastnické právo ke zboží.

13.3.  Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání předmětu koupě kupujícímu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění doplněné o číslo objednávky, na jejímž základě bylo plněno, kopii dodacího listu, bankovní spojení a datum splatnosti. Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, splatnost faktury činí 45 dnů od vystavení. V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti nebo v ní některé náležitosti chybí, je kupující oprávněn fakturu vrátit zpět prodávajícímu do data její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti. Faktura musí být doručena kupujícímu alespoň 15 dní před splatností kupní ceny, jinak se splatnost kupní ceny posouvá o příslušný počet dní prodlení s doručením faktury. 

13.4.  V případě, že předmětem kupní smlouvy bude více dílčích dodávek zboží a kupující u kteréhokoli zboží z těchto dodávek zjistí vadu, není kupující v prodlení s povinností zaplatit kupní ceny za zboží ze všech těchto dílčích dodávek zboží. Běh lhůty splatnosti kupních cen zboží u všech dílčích dodávek se ode dne zjištění vady zboží přeruší. Takto přerušený běh lhůty splatnosti kupních cen zboží u všech dílčích dodávek pokračuje dne, kdy v souladu s volbou kupujícího dle ustanovení těchto všeobecných podmínek upravujících nároky z odpovědnosti za vady:

 1. prodávající odstraní předmětné vady zboží a umožní jeho řádné užívání; nebo
 2. kupující doručí prodávajícímu oznámení, že uplatňuje přiměřenou slevu za vadné zboží; nebo
 3. doručením odstoupení od části závazku, jehož předmětem bylo uvedené vadné plnění prodávajícímu.

13.5.  Kupující je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám prodávajícího z kupní smlouvy či těchto všeobecných podmínek či v souvislosti s nimi jakékoli své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné pohledávky. Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám kupujícího z kupní smlouvy či těchto všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi. Pokud bude prodávající dlužit kupujícímu více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh nejdříve splatný a to bez ohledu na to, které dluhy byly upomenuty a které nikoliv.

13.6.  Prodávající je oprávněn postoupit pohledávky za kupujícím z kupní smlouvy pouze s písemným souhlasem kupujícího.

13.7.  Náklady na dopravu předmětu koupě do místa určení, jsou zahrnuty v kupní ceně 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupní cena rovněž zahrnuje náklady na nutný obal předmětu koupě a veškeré další náklady či poplatky, které prodávající musel na základě této smlouvy, kupní smlouvy či obecně závazných právních předpisů při plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy případně vynaložit, nesjednají-li smluvní strany v konkrétním případě jinak.
 

14. Ochrana důvěrných informací, vyloučení předsmluvní odpovědnosti, GDPR

14.1.  Za účelem zajištění ochrany důvěrných informací a know - how kupujícího, k nimž prodávající získá přístup, se prodávající zavazuje zabránit neoprávněnému užívání, šíření nebo zveřejnění důvěrných informací kupujícího, neprozradit tyto důvěrné informace žádné třetí osobě a nevyužít těchto důvěrných informací jakýmkoli způsobem pro sebe nebo pro jiného.

14.2.  Důvěrnými informacemi kupujícího se rozumí veškeré informace, jež jsou zpřístupněny kupujícím prodávajícímu v písemné, ústní, elektronické, vizuální nebo jiné podobě a které nejsou veřejně dostupné. Na důvěrnost informací nemá vliv jejich charakter. Za důvěrné informace jsou považovány bez rozdílu povahy všechny informace, tj. zejména ekonomické, obchodní, výrobní či technické povahy. Prodávající bere na vědomí, že důvěrnými informacemi, které zároveň představují i obchodní tajemství kupujícího (§ 504 občanského zákoníku a ustanovení související) jsou zejména veškeré informace o technologických a výrobních prostředcích kupujícího, technologických a výrobních postupech prodávajícího a technologických a výrobních zařízeních používaných anebo vyráběných kupujícím, a informace o připravovaných výrobcích.

14.3.  Bude-li prodávajícímu umožněn vstup do objektů kupujícího, zavazuje se prodávající neprovádět v objektech kupujícího pořizování obrazových či zvukových záznamů bez předchozího povolení kupujícím. 

14.4.  Porušení závazku mlčenlivosti podle čl. 13.1. nebo závazku pořizování obrazových či zvukových záznamů, zakládá právo kupujícího požadovat od prodávajícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc Korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

14.5.  Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že žádné ustanovení těchto podmínek nezavazuje kupujícího objednávat zboží od prodávajícího v jakémkoliv množství. Za účelem vyloučení předsmluvní odpovědnosti kupujícího, která by eventuálně mohla na straně kupujícího vniknout v případě, že kupující před uzavřením kupní smlouvy, o níž strany jednají, tato jednání ukončí, se strany dohodly následovně:

 • - strany se dohodly, že kupující je oprávněn kdykoliv ukončit jednání o uzavření jakékoliv kupní smlouvy a to i bez spravedlivého důvodu a i v době, kdy by se případně uzavření kupní smlouvy jevilo jako vysoce pravděpodobné, aniž by kupující byl povinen prodávajícímu cokoliv z tohoto důvodu hradit. Strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1729 občanského zákoníku, jakož i jiných zákonných ustanovení, která by mohla založit odpovědnost kupujícího za škodu způsobenou ukončením jednání o uzavření kupní smlouvy;
 • - pokud by přesto vzniklo prodávajícímu právo na náhradu škody způsobené tím, že kupující ukončil jednání o uzavření kupní smlouvy, vzdává se výslovně prodávající jakýchkoliv a veškerých takovýchto práv na náhradu škody;
 • - prodávající i kupující budou při svých činnostech dodržovat tuzemské zákony/nařízení týkající se ochrany osobních údajů,  a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

 

15 Ukončení smlouvy

15.1.  Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením kupní smlouvy se rozumí zejména:

 • -    poskytnutí plnění s právní vadou,
 • -    prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě, nebo odstraněním vad dodaného předmětu koupě, které by přesáhlo 10 dnů,
 • -    prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delší 30 dnů.
  • Smluvní straně vzniká v případě takového porušení kupní smlouvy druhou stranou právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

15.2.  Vznikne-li kupujícímu vlivem vadného plnění prodávajícího škoda, je prodávající povinen takto vzniklou škodu uhradit. 

16. Odpovědnost za škodu

16.1.  Prodávající odpovídá za veškerou škodu způsobenou kupujícímu, zákazníkům kupujícího či jiným osobám v souvislosti s porušením svých povinností z kupní smlouvy. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, zejména veškerých částek, které kupující v souvislosti s porušením povinností prodávajícího z kupní smlouvy vynaloží, nákladů řízení kupujícího vedených v souvislosti porušením povinností z kupní smlouvy jakož i všech nákladů vzniklých v  souvislosti s vadami zboží, včetně nákladů na demontáž zboží, nákladů na novou montáž zboží, nákladů na odstavení finálního výrobku, v němž bylo vadné zboží zabudováno. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu škodu v plném rozsahu, a to do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy kupujícího.

17. Právní řád/rozhodování sporů

17.1.  Práva s povinnosti smluvních stran včetně uzavření kupní smlouvy, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z kupní smlouvy budou strany přednostně řešit smírnou cestou. Nepodaří-li se takto spor vyřešit, bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu.

18. Součást všeobecných podmínek

18.1.  Prodávající bere na vědomí, že PRECIOSA ORNELA, a.s. je certifikována dle systémů managementu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a požaduje po svých partnerech dodržování zavedených pravidel, která jsou blíže popsána V PŘÍRUČCE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ E4 a E5 a v dalších níže uvedených souvisejících dokumentech, které jsou přílohou všeobecných podmínek.

Tato webová stránka používá cookies

Společnost PRECIOSA ORNELA, a.s. Vás informuje, že tyto stránky využívají cookies. Podrobnější informace o cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně soukromí a používání tzv. cookies. Žádáme Vás tímto o souhlas s používáním těchto cookies.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.