Certifikovaný systém řízení

Společnost PRECIOSA ORNELA, a.s. se opírá o svůj tradiční výrobní program skleněné bižuterie a technického skla, ale své portfolio bude postupně doplňovat o speciální skleněné výrobky pro náročné průmyslové aplikace, mj. do automobilového průmyslu. Zavedení takové výroby ovšem vyžaduje účinné a kvalitní řízení celé firmy, což klienti chtějí dokázat příslušnými certifikáty získanými od renomovaných nezávislých certifikačních orgánů.

Zavádění dílčích systémů managementu podle mezinárodních norem vč. jejich certifikace začalo v roce 2012 (systém managementu kvality). O rok později byl získán certifikát prokazující nezávadnost výrobků podle normy RoHS. V roce 2015 potom započala příprava na další certifikace (systém managementu životního prostředí, systém managementu bezpečnosti práce), tyto systémy byly certifikovány v roce 2017.
Každý ze systémů je zaváděn v té části firmy, kde je to potřebné a hospodárné. Za významný přínos považujeme plánovité a propojené zavádění a využívání všech uvedených standardů, to znamená, že jsme vytvořili integrovaný systém řízení (ISŘ). Tento systém je několikastupňově řízen, a to počínaje vrcholovým vedením firmy jmenovaným představitelem vedení pro ISŘ a manažerem ISŘ přes řešitelský tým až po výkonné manažery a další pracovníky v administrativě na výrobních střediscích. Systém je dozorován jak externím certifikačním orgánem, tak interními audity managementu a inspekcemi v provozech.

Kvalita (proces E1)

Systém přinášející kvalitu do všech činností firmy
standard: ISO 9001
uplatnění: celý úsek SKLO
certifikace: Výroba ze sklovin LIBA 2000, LIBA 2000+, BKZ a SBW;
Výrobní provozy: Mačkárna, Broušení a leštění skleněných výrobků, Ruční výroba a Prototypová brusírna;
Podpůrné procesy: Laboratoř

Popis

Zavádění systému managementu kvality začalo v roce 2012 podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 na středisku skleněných zátek (a v souvisejících střediscích kmenárna a laboratoř), v tomto roce byl systém certifikován. V dalších letech byl systém managementu kvality rozšiřován postupně na střediska LIBA, BKZ a mačkárna.
V roce 2015 byl systém recertifikován a hned o rok později došlo během dozorového auditu k jeho povýšení na aktuální normu ČSN EN ISO 9001:2016.
V současnosti byla certifikace na úseku SKLO rozšířena o pracoviště Ruční výroby, pracoviště broušení a leštění skleněných výrobků a Prototypovou brusírnu.

Životní prostředí (proces E4)

Ekologická ochrana areálů firmy i okolí, úspora přírodních zdrojů – zelená firma
standard: ISO 14001
uplatnění: celá firma
certifikace: úsek SKLO

Popis

Klademe velký důraz na ochranu životního prostředí a snažíme se minimalizovat negativní dopady výroby na všechny složky životního prostředí.  Pro zachování pestrosti, jedinečnosti a vysoké úrovně našich produktů je třeba dbát nejen na kvalitu používaných surovin, výzkum, vývoj a vylepšování používaných technologií, ale také na správné environmentální chování podniku a všech jeho zaměstnanců.
PRECIOSA ORNELA, a.s. má vlastní tým specialistů – podnikových ekologů, kteří pružně reagují na časté změny jak národních, tak evropských legislativních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
Pro všechny areály firmy jsou zpracovány Havarijní plány schválené Krajským úřadem Libereckého kraje a Městským úřadem v Železném Brodu.

Bezpečnost práce (proces E5)

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců i návštěvníků firmy
standard: OHSAS 18001 / od 9/2020 ISO 45001
uplatnění: celá firma
certifikace: úsek SKLO

Popis

Klademe velký důraz na ochranu zdraví našich zaměstnanců i návštěvníků firmy. Snažíme se minimalizovat negativní dopady výroby i dalších činností na zaměstnance. Analyzovali jsme rizika a možné zdravotní dopady a zavádíme proti těmto rizikům potřebná opatření.
PRECIOSA ORNELA, a.s. má odborně vzdělané zaměstnance pro oblast BOZP, kteří pružně reagují na změny jak národních, tak evropských legislativních předpisů týkajících se ochrany životů a zdraví.
Je uplatňován vícestupňový proces periodických školení z BOZP.

Chemická odpovědnost (proces E6)

Uplatnění hlavních nadnárodních dokumentů se vztahem k bezpečnému využívání chemických látek
standard: REACH, RoHS, CLP
uplatnění: celá firma
certifikace: RoHS pro vybrané produkty

Popis

Jako firma nakládající s velkým množstvím surovin různého charakteru si uvědomujeme svou odpovědnost za bezpečné a hospodárné nakládání s chemickými prostředky a za dodržování mezinárodních standardů zavazujících firmy k bezpečnému chemickému složení svých výrobků.
Jsme si vědomi standardů REACH a CLP a respektujeme je ve své praxi. Standard RoHS omezující použití vybraných prvků a sloučenin ve výrobcích máme úspěšně certifikovaný pro skloviny LIBA 2000 i 2000+, BKZ a SBW a pro výrobky z těchto sklovin.

GDPR (proces F1)

Ochrana osobních údajů zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších osob v kontaktu s firmou
standard: Nařízení EU 2016/679
uplatnění: celá firma
certifikace: neplánuje se (ověřování shody pomocí interního auditu)

Popis

Jde o implementaci následujícího právního dokumentu: Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zkráceně ho můžeme označovat jako Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation), popř. jen Nařízení GDPR. Účinnost – od 25. května 2018.

Celní zjednodušení

Oprávněný hospodářský subjekt

Popis

Dne 2. 3. 2017 bylo společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. vydáno povolení Oprávněný hospodářský subjekt - Celní zjednodušení. 
Povolení je uděleno spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům, které skýtají nejenom Celní správě ČR, ale i ostatním celním správám členských států EU určité záruky, a je nezbytné k těmto společnostem i tímto způsobem přistupovat.

Kontakty

Luděk Brunclík

Luděk Brunclík

představitel ISŘ
Ing. Alena Kochánková

Ing. Alena Kochánková

Inženýr kvality