Vážení zákazníci, podnikové prodejny BeadShop v Zásadě a GlassShop v Desné budou uzavřené od 5. do 6. července a v době dovolené od 16. do 29. července 2018. Děkujeme za pochopení.
Toggle Bar

Certifikovaný systém řízení

Společnost PRECIOSA ORNELA, a.s. se opírá o svůj tradiční výrobní program skleněné bižuterie a technického skla, ale své portfolio bude postupně doplňovat o speciální skleněné výrobky pro náročné průmyslové aplikace, mj. do automobilového průmyslu. Zavedení takové výroby ovšem vyžaduje účinné a kvalitní řízení celé firmy, což klienti chtějí dokázat příslušnými certifikáty získanými od renomovaných nezávislých certifikačních orgánů.

Zavádění dílčích systémů managementu podle mezinárodních norem vč. jejich certifikace začalo v roce 2012 (systém managementu kvality, systém managementu bezpečnosti potravin). O rok později byl získán certifikát prokazující nezávadnost výrobků podle normy RoHS. V roce 2015 potom započala příprava na další certifikace (systém managementu životního prostředí, systém managementu bezpečnosti práce), tyto systémy budeme certifikovat letos v období červen–srpen. Dále se firma v tomto období začala zabývat systémem managementu společenské odpovědnosti a managementem pracovního prostředí s využitím metodiky 5S. Od roku 2016 se firma zabývá přípravou na nejnáročnější certifikaci systému managementu kvality v automobilovém průmyslu.

Každý ze systémů je zaváděn v té části firmy, kde je to potřebné a hospodárné. Za významný přínos považujeme plánovité a propojené zavádění a využívání všech uvedených standardů, to znamená, že jsme vytvořili integrovaný systém řízení (ISŘ). Tento systém je několikastupňově řízen, a to počínaje vrcholovým vedením firmy a jmenovaným představitelem vedení pro ISŘ přes řešitelský tým až po výkonné manažery a další pracovníky v administrativě na výrobních střediscích. Systém je dozorován jak externím certifikačním orgánem, tak interními audity managementu a inspekcemi v provozech.

pdf download over

image013

Standard a jeho uplatnění

Certifikát

Popis

ke stažení
politika certifikáty

Kvalita (proces E1)

Systém přinášející kvalitu do všech činností firmy
standard: ISO 9001
uplatnění: celý úsek SKLO
certifikace: LIBA, mačkárna, BKZ, zátky

image014 Zavádění systému managementu kvality začalo v roce 2012 podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 na středisku skleněných zátek (a v souvisejících střediscích kmenárna a laboratoř), v tomto roce byl systém certifikován. V dalších letech byl systém managementu kvality rozšiřován postupně na střediska LIBA, BKZ a mačkárna.
V roce 2015 byl systém recertifikován a hned o rok později došlo během dozorového auditu k jeho povýšení na aktuální normu ČSN EN ISO 9001:2016.
V současnosti uvažujeme o rozšíření systému na další střediska v rámci úseku SKLO.
icon pdf download min icon pdf download min IQNet
icon pdf download min CQS

Bezpečnost potravin (proces E2)

Systém zajišťující zdravotní nezávadnost skleněných zátek
standard: ISO 22000
uplatnění: středisko Zátky
certifikace: středisko zátky

image015 Zavádění systému managementu kvality začalo v roce 2012 podle normy ČSN EN ISO 22000:2006 na středisku skleněných zátek (a v souvisejících střediscích kmenárna a laboratoř), v tomto roce byl systém certifikován. Podnětem byla certifikace sesterské firmy PRECIOSA GS, a.s. na stejnou normu.
V roce 2015 byl systém recertifikován. V současnosti neuvažujeme o rozšíření systému na další střediska v rámci úseku SKLO, protože zátky jsou jediným výrobkem firmy, který má při použití kontakt s potravinou (nápojem).
icon pdf download min icon pdf download min IQNet
icon pdf download min CQS

Sociální odpovědnost (proces E3)

Systém společensky odpovědného chování firmy vůči zaměstnancům i svému okolí
standard: IQNet SR 10
uplatnění: celá firma
certifikace: zatím neplánována

  Sociální odpovědnost zavedla firma z popudu vyššího uplatňování standardu ve vyspělých firmách a po zkušenostech ze zákaznického auditu v předchozí firmě. Vycházelo se i z faktu, že klienti požadovali zavedení tohoto standardu už ve dvou sesterských organizacích Skupiny PRECIOSA.
Sociální odpovědnost je stanovena řadou mezinárodních norem a jednou ČSN. My si vybrali standard IQNet SR 10, protože v rámci nadnárodního sdružení IQNet jsou certifikovány další standardy.
icon pdf download min

Životní prostředí (proces E4)

Ekologická ochrana areálů firmy i okolí, úspora přírodních zdrojů – zelená firma
standard: ISO 14001
uplatnění: celá firma
certifikace: úsek SKLO

cqs iso 14001image016 Klademe velký důraz na ochranu životního prostředí a snažíme se minimalizovat negativní dopady výroby na všechny složky životního prostředí.  Pro zachování pestrosti, jedinečnosti a vysoké úrovně našich produktů je třeba dbát nejen na kvalitu používaných surovin, výzkum, vývoj a vylepšování používaných technologií, ale také na správné environmentální chování podniku a všech jeho zaměstnanců.
PRECIOSA ORNELA, a.s. má vlastní tým specialistů – podnikových ekologů, kteří pružně reagují na časté změny jak národních, tak evropských legislativních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
Pro všechny areály firmy jsou zpracovány Havarijní plány schválené Krajským úřadem Libereckého kraje a Městským úřadem v Železném Brodu.
icon pdf download min icon pdf download min IQNet
icon pdf download min CQS

Bezpečnost práce (proces E5)

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců i návštěvníků firmy
standard: OHSAS 18001
uplatnění: celá firma
certifikace: úsek SKLO

cqs ohsas 18001 Klademe velký důraz na ochranu zdraví našich zaměstnanců i návštěvníků firmy. Snažíme se minimalizovat negativní dopady výroby i dalších činností na zaměstnance. Analyzovali jsme rizika a možné zdravotní dopady a zavádíme proti těmto rizikům potřebná opatření.
PRECIOSA ORNELA, a.s. má vlastní specialisty pro BOZP, kteří pružně reagují na změny jak národních, tak evropských legislativních předpisů týkajících se ochrany životů a zdraví.
Je uplatňován vícestupňový proces periodických školení z BOZP.
icon pdf download min icon pdf download min IQNet
icon pdf download min CQS

Chemická odpovědnost (proces E6)

Uplatnění hlavních nadnárodních dokumentů se vztahem k bezpečnému využívání chemických látek
standard: REACH, RoHS, CLP
uplatnění: celá firma
certifikace: RoHS pro vybrané produkty

Jako firma nakládající s velkým množstvím surovin různého charakteru si uvědomujeme svou odpovědnost za bezpečné a hospodárné nakládání s chemickými prostředky a za dodržování mezinárodních standardů zavazujících firmy k bezpečnému chemickému složení svých výrobků.
Jsme si vědomi standardů REACH a CLP a respektujeme je ve své praxi. Standard RoHS omezující použití vybraných prvků a sloučenin ve výrobcích máme úspěšně certifikovaný pro skloviny LIBA 2000 i 2000+ a pro výrobky z těchto sklovin.
icon pdf download min icon pdf download min RoHS

Pracovní prostředí (proces E7)

Vytváření pracovišť, kde jejich uspořádání a úklid umožňuje kvalitní výrobu, ochranu bezpečnosti práce a úspěšnou prezentaci klientům i státním orgánům
standard: 5S
uplatnění: vybraná pracoviště v celé firmě
certifikace: standard 5S se necertifikuje (interní audity se plánují)

Na vybraných pracovištích uplatňujeme pro zvýšení kvality, bezpečnosti a kultury práce systém 5S.
V jeho rámci ponecháváme na pracovišti pouze nezbytné předměty, vypouštíme zbytečné operace, úkoly, zásoby, nářadí atd. Přiřazujeme místa všem předmětům a věci na tato místa umisťujeme. Čistíme a uklízíme pracoviště i jejich vybavení, odstraňujeme tím rizika a chyby. Standardizujeme záležitosti pracovního prostředí a jeho úklidu. Trvale působíme na sebedisciplínu zaměstnanců, snažíme se i nadále zlepšovat systém, postupy a pracovní metody.
icon pdf download min

Kvalita IATF (proces E8)

Nadstavba systému managementu kvality podle ISO 9001 – navýšení požadavků pro mimořádně kvalitní dodávky výrobků do automobilového průmyslu.
standard: IATF 16949
uplatnění: úsek SKLO
certifikace: pracoviště produkující pro automotive (chystá se v červnu 2019)

V roce 2016 se začaly zajímat automobilky o dodávky skleněných dílů do automobilů. Projevili jsme okamžitě zájem o tuto nepochybně velmi náročnou a velmi pečlivě testovanou výrobu pro prestižní průmyslový obor.
Ukázalo se, že nezbytností pro nastoupení této cesty je certifikace speciální normy pro automobilový průmysl, na počátku označované ISO/TS 16949, od října 2016 potom jako IATF 16949.
Příprava na tak náročnou certifikaci je běh na dlouhou trať a zasahuje všechny úrovně řízení s koordinací vrcholovým managementem firmy.
icon pdf download min

Kontinuita podnikání (proces E9)

Opatření pro případ zásadních přírodních katastrof nebo průmyslových havárií s cílem rychle obnovit výrobu a chránit podnikání
standard: ISO 22301
uplatnění: celá firma (hlavně pracoviště pro automotive) - bude zaváděna po vyřešení jiných standardů
certifikace: zatím se neplánuje

Dodávky do automobilového průmyslu, ale i do některých jiných odvětví, jsou velmi citlivé na dodržování termínů dodávek. Zastavení linky na výrobu automobilů s sebou vždy nese velmi vážné finanční a jiné dopady, které mohou mít až likvidační charakter. Naši zákazníci musí mít jistotu, že i v případě přírodních katastrof nebo průmyslových havárií jsme schopni rychle obnovit výrobu a dodávky pro ně.
Systém kontinuity podnikání má složku účinné záchrany životů a zdraví zaměstnanců v uvedených vážných případech a složku rychlého znovunastartování výroby. V důsledku systém ochraňuje další podnikání firmy.
icon pdf download min

GDPR (proces F1)

Ochrana osobních údajů zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších osob v kontaktu s firmou
standard: Nařízení EU 2016/679
uplatnění: celá firma
certifikace: neplánuje se, jen interní audity
Jde o implementaci následujícího právního dokumentu: Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zkráceně ho můžeme označovat jako Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation), popř. jen Nařízení GDPR. Účinnost – od 25. května 2018. icon pdf download min

Celní zjednodušení

Oprávněný hospodářský subjekt

aeo cs Dne 2. 3. 2017 bylo společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. vydáno povolení Oprávněný hospodářský subjekt - Celní zjednodušení. 
Povolení je uděleno spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům, které skýtají nejenom Celní správě ČR, ale i ostatním celním správám členských států EU určité záruky, a je nezbytné k těmto společnostem i tímto způsobem přistupovat.
icon pdf download min AEO

Kontakty:

manažer ISŘ
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
představitel ISŘ
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.